foto 2b

Zaproszenie

na Walne Zgromadzenie Członków

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego 

W imieniu Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków MTW, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2020r. (piątek) o godz. 18.00 w Mrągowskim Centrum Aktywacji Lokalnej w Mrągowie przy ul. Kopernika 2C (za salą gimnasytczną na terenie byłej jednostki wojskowej).

(Zgodnie z § 18 pkt. 7 Statutu MTW Walne Zgromadzenie rozpoczęte w II terminie jest władne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych, uprawnionych do głosowania)

Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 21 lutego 2020. (piątek) o godz. 18.30, również w Mrągowskim Centrum Aktywacji Lokalnej w Mrągowie przy ul. Kopernika 2C (za salą gimnasytczną na terenie byłej jednostki wojskowej).

Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę  o niezawodne  przybycie.

(Zgodnie z § 13 pkt 1 d Statutu  członek MTW ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa)

                                                                                                          

    Wojciech Bolc

Prezes

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Porządek obrad
Walnego  Zgromadzenia Członków Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego
w dniu 21.02.2020 r.

 

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3.   Wybór Przewodniczącego obrad.

4.   Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.   Sprawozdania:

Zarządu MTW z działalności i realizacji preliminarza budżetowego za 2019 r.,

  Komisji Rewizyjnej, 

  Sądu Organizacyjnego.

8.   Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.   Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10.   Przedstawienie projektów:

– planu zamierzeń MTW w 2020 r.,

– rocznego planu pracy i preliminarza budżetowego MTW na 2020r.

11.   Dyskusja na tematy przedstawione w pkt. 10

12.   Wybór delegatów na zjazd KFTW i zawodników na zawody wędkarskie KFTW.

13.   Wnioski i propozycje – dyskusja.

14.  Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,

– zatwierdzenia planów gospodarczych i preliminarza budżetowego Zarządu na 2019 r.,

– delegatów na Zjazd i Konferencję KFTW oraz zawodników na zawody wędkarskie KFTW,

– innych uchwał w sprawach dotyczących działalności MTW.

15.    Zakończenie obrad.

wizytowka MTW 1