foto 2b

Zaproszenie

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego

 

W imieniu Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego zapraszam członków MTW na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 15.30 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26.

(Zgodnie z § 18 pkt. 7 Statutu MTW Walne Zgromadzenie rozpoczęte w II terminie jest władne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych, uprawnionych do głosowania)

Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 11 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 16.00, również w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 2. Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7.  Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2014.
 8.  Przedstawienie Sprawozdania finansowego Towarzystwa  za 2014.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Omówienie i przyjęcie zmian w statucie MTW.
 12. Wybór delegatów na Zjazd KFTW i reprezentacji MTW na zawody wędkarskie.
 13. Udzielenie absolutorium członkom zarządu za 2014 r.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdań ( poz. 7,8,9).
  2. Udzielenie absolutorium zarządowi za 2014 r.
  3. Wyboru delegatów na zjazd KFTW i zawodników na zawody wędkarskie KFTW.
  4. Innych spraw statutowych, przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę  o niezawodne  przybycie.

(Zgodnie z § 13 pkt 1 d Statutu  członek MTW ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa)

 

 

Z poważaniem

    Waldemar Nieżorawski

Prezes

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego

 

 

 

Uwaga !

Kopie dokumentów dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków udostępnnione są poniżej na stronie internetowej www.mtw-mazury.pl.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok  filetype pdf
 Sprawozdanie Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego za 2014 rok  filetype pdf
 Bilans  filetype pdf
 Rachunek Zysków i strat  filetype pdf
Projekt Planu Imprez MTW na 2015 rok filetype pdf
Projekt  Planu Zamierzeń Organizacyjnych i Gospodarczych MTW w Mrągowie na 2015 rok filetype pdf

 

 

wizytowka MTW 1