foto 2b

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie

Definicje użyte w informacji:

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

MTW – Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie, z siedzibą w miejscowości 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2c, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr stowarzyszeń pod nr 0000079328, NIP: 742 19 89 555, REGON: 511448179.

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 ust. 7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela R.P., miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, numer kontaktowy oraz adres e’mail, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu; (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, i ich usuwanie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie w Mrągowie z siedzibą: 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2C.
 2. Z Administratorem można komunikować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopernika 2c, 11-700 Mrągowo lub drogą e-mailową:
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w przypadkach, w których nie ma zastosowania pkt. 2 i 3 – dane osobowe przetwarzane są wówczas na podstawie zgody udzielonej w zakresie i w celu określonym w treści zgody
  2. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w zakresie wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji zadań Statutowych i wewnętrznych celów administracyjnych a także do spraw związanych z opłatami związanymi z przynależnością do MTW, egzaminami, uczestnictwem w organizowanych imprezach i zawodach wędkarskich, marketingiem i promocją usług oferowanych przez MTW.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
  • pracowników i współpracowników NTW, którzy muszą mieć dostęp do danych;
  • podmioty przetwarzające w imieniu MTW Pani/Pana dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu czynności związanych z funkcjonowaniem MTW, tj.:
   • podmioty z którymi MTW zawarł umowy związane z realizacją działań statutowych
   • podmioty wspierające i współpracujące z MTW w jego funkcjonowaniu;
   • podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe, rachunkowe i prawne;

   • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach praw
 • w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

 • w zakresie przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia jest dobrowolne,
 • w zakresie przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia jest wymogiem ustawowym.