foto 2b

S T A T U T

MRĄGOWSKIEGO

TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO w Mrągowie

Mrągowo – 2011 r.

 

Spis treści:

 1. Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
 2. Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
 3. Rozdział III. Członkowie Towarzystwa - ich prawa i obowiązki
 4. Rozdział IV. Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa 
 5. Walne Zgromadzenie
 6. Zarząd
 7. Komisja Rewizyjna
 8. Sąd Organizacyjny
 9. Rozdział V. Koła Wędkarskie Towarzystwa
 10. Rozdział VI. Majątek i fundusze Towarzystwa
 11. Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 


ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działania. siedziba, charakter prawny.


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie, w skrócie MTW, dalej zwane Towarzystwem.


§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar kraju, a siedzibą, miasto Mrągowo.

2. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane Kołami Wędkarskimi, działające na zasadzie regulaminu wewnętrznego.

3. Towarzystwo może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.


§ 3

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem samorządnym, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.


§ 5

 

1. Towarzystwo używa godła i barw, a władze Towarzystwa używają. pieczęci określających ich nazwę.

2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

 

Celem Towarzystwa jest:

- organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej;

- stwarzanie obywatelom w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania; 

- rozwijanie wśród ludzi umiłowania przyrody; 

- krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko - wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

W działaniach statutowych Towarzystwo będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami a w zakresie ochrony wód wspierało i współpracowało z Państwową Strażą Rybacką poprzez własną, powołaną zgodnie z przepisami prawa Społeczną Straż Rybacką.

 

§ 8

 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez :

1) Reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi;

2) Organizowanie terenowych jednostek Towarzystwa, zebrań, szkoleń, itp.;

3) Prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego;

4) Upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkar- skich oraz organizowanie rekreacji dla członków Towarzystwa, i ich rodzin oraz społeczności lokalnej; 

5) Kupowanie. przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie w tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko - wędkarskiej;

6) Ochrona wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusowni-ctwem i innymi szkodami;

7) Prowadzenie:

- własnych i przyjętych w użytkowanie ośrodków zarybieniowych,
- schronisk, przystani i innych obiektów służących uprawianiu sportu wędkarskiego i rekreacji;

8) Inicjowanie i rozwijanie współpracy z zakładami produkującymi sprzęt wędkarski i przedsiębiorstwami prowadzącymi sprzedaż tego sprzętu;

9) Powoływanie na podstawie właściwych zezwoleń własnych zakładów i sklepów, których Zarząd Towarzystwa jest organem założycielskim;

10) Popularyzowanie idei i działalności Towarzystwa;

11) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

12) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

13) Upowszechnianie kultury fizycznej, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

14) Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Towarzystwa.

15) Towarzystwo może prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz współpracy z organami administracji publicznej. Działalność może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie.

a) przy wykonywaniu zadań w sferze zadań publicznych Towarzystwo współpracuje z organami samorządu terytorialnego. Przy wykonywaniu tych zadań może przyjmować dotacje na dofinansowanie ich realizacji.

b) Towarzystwo całość dochodu uzyskanego z działalności pożytku publicznego przeznacza na realizację zadań zleconych i celów statutowych.

c) prowadzenie przez Towarzystwo:

- nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;

- odpłatnej działalności pożytku publicznego;

- działalności gospodarczej, ujmuje się w wyodrębnionym rachunkowo koncie.

d) członkowie Towarzystwa nieodpłanie biorą udział w realizacji zadań pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Towarzystwa - ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych;

b) wspierających;

c) honorowych.

Pod względem uprawiania wędkarstwa, członkowie zwyczajni zaliczają się do wędkarzy:

- czynnych (uprawiających wędkarstwo w akwenach Towarzystwa),

- nieczynnych (uprawiających wędkarstwo okazjonalnie).

2. W Towarzystwie mogą zrzeszać się również kandydaci na członków na zasadach opisanych poniżej.

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Towarzystwa, po spełnieniu warunków określonych w § 10 pkt 1:

1) składają deklarację członkowską wg określonego wzoru;

2) osoby fizyczne - uiszczają wpisowe do Towarzystwa.

Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 osoba ubiegająca się o przyjęcie staje się – z dniem podjęcia uchwały przez zarząd - jego członkiem i podlega wpisowi do rejestru członków Towarzystwa.

4. Potwierdzeniem przynależności członkostwa w Towarzystwie jest legitymacja członkowska, którą wydaje Zarząd Towarzystwa.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada kartę wędkarską, zdała egzamin i uznała statut Towarzystwa oraz regulaminy połowów oraz wniosła stosowne opłaty.

2. Kandydatem może być małoletni poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Kandydatowi nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu i prawo korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

3. Kandydatem może być również każda osoba fizyczna, która złożyła wniosek a nie spełniła wymogów podanych w ust. 1 do czasu spełnienia tych wymogów.

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Towarzystwa.

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa osobom, które położyły wybitne zasługi dla Towarzystwa. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, jest zwolniony od świadczeń członkowskich, ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego Towarzystwa.


§ 11

 

0 przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Towarzystwa.

 

§ 12

 

Członek Towarzystwa zwyczajny, honorowy i kandydat z zastrzeżeniem określonym w § 10 pkt. 2 ma prawo:

1) brać czynny udział w wykonywaniu zadań Towarzystwa, składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie uprawnionych organów Towarzystwa, składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Towarzystwa mają podjąć uchwały ich dotyczące;

2) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Towarzystwa na zasadach określonych w niniejszym statucie;

3) wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Towarzystwa, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami;

4) uprawiać wędkarstwo w wodach Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie amatorskiego połowu ryb, a na innych wodach za zgodą ich właścicieli, z zachowaniem treści i warunków udzielonych zezwoleń;

5) nosić odznaki Towarzystwa;

6) korzystać z pomocy organów Towarzystwa w wykonywaniu przez nich swych obowiązków statutowych.

Prawa powyższe, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 2 przysługują również kandydatom.


§ 13

 

1. Członek Towarzystwa ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał władz Towarzystwa, stać na straży dobrego imienia Towarzystwa, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Towarzystwa jako wspólne dobro wszystkich jego członków,

b) pogłębiać wiedzę i praktykę wędkarską, poprzez czynny udział w szkoleniu, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c) terminowo opłacać składki członkowskie, opłaty za wędkowanie i inne uchwalone przez Zarząd Towarzystwa lub Walne Zgromadzenie oraz brać czynny udział w wykonywaniu pracy osobistej lub wniesienia za nieobecność ekwiwalentu pieniężnego.

d) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.

Wymienione obowiązki dotyczą, również kandydatów.

2. Kandydaci opłacają składki w wysokości ustalanej przez Zarząd.

 

§ 14

 

1. Członek Towarzystwa naruszający obowiązki określone w §13 może być ukarany przez sąd organizacyjny jedną z następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawach członka na okres od 1 roku do 2 lat,
 4. wykluczenie z Towarzystwa z równoczesnym pozbawieniem odznak.

2. Kary wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być zawieszone orzeczeniem sądu na okres 1 roku.

3. Sąd organizacyjny może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości statutu lub obowiązujących regulaminów połowu ryb, naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu Towarzystwa lub innych osób, wyznaczyć określony szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej.

4. Od orzeczenia sądu organizacyjnego członek ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

5. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w pkt 3 może nastąpić w dwa lata po upływie kary, orzeczeniem sądu organizacyjnego, wydanym na wniosek zainteresowanego.

6. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osoby, która została wykluczona z Towarzystwa może nastąpić po upływie 5 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu i wymaga odrębnego rozpatrzenia przez Zarząd Towarzystwa.

§ 15

 

Członkostwo ustaje na mocy uchwały Zarządu stwierdzającej jego utratę w przypadku:

1) skreślenia z listy członków Towarzystwa;

2) wykluczenia z Towarzystwa;

3) śmierci członka;

1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje w przypadku :

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa złożonego pisemnie;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo wymienione w ustawie o rybactwie śródlądowym;

3) nieopłacenia składki członkowskiej, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za uzasadnioną;

4) Zarząd może skreślić członka z listy członków Towarzystwa także w przypadku, gdy zalega on z innymi opłatami określonymi przez Walne Zgromadzenie.

2. Wykluczenie z Towarzystwa następuje w przypadku:

1) gdy członek Towarzystwa rażąco narusza prawo o rybactwie śródlądowym, statut, regulamin amatorskiego połowu ryb bądź uporczywie uchyla się od wykonywania obowiązków nałożonych przez władze Towarzystwa.

2) gdy członek Towarzystwa rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki wędkarskiej oraz podejmuje nieuzasadnione działania na szkodę Towarzystwa.

3) wykluczenia orzeczeniem Sądu Organizacyjnego;

3. Skreślenie następuje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.

 

§ 16

 

Za zasługi w działalności na rzecz Towarzystwa mogą być przyznane następujące wyróżnienia:

- dyplom,

- brązowa, srebrna i złota odznaka ,,Zasłużony działacz MTW" ,

- członek honorowy: odznaka ,,Za zasługi dla MTW".

 

§ 17

 

1. Członek Towarzystwa może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Towarzystwa.

2. Członek Towarzystwa wybrany do składu Zarządu, organu kontroli lub likwidator wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

3. Członek Towarzystwa wybrany do składu Zarządu, organu kontroli oraz likwidator odpowiada wobec Towarzystwa za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy.

4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 3, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa 


§ 18


1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Sąd Organizacyjny.

2. Władzami Koła Wędkarskiego są:

a) Zarząd;

b) Komisja Rewizyjna;

c) Sąd Organizacyjny.

3. Kadencja władz trwa 4 lata i jest równoczesna.

4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków. Władze Towarzystwa mogą zawiesić, bądź uchylić, każdą uchwałę władz Koła Wędkarskiego w przypadku, gdy narusza ona przepisy prawa lub statutu Towarzystwa albo inne przepisy wydane na jego podstawie.

5. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym. Ukonstytuowanie się władz następuje w głosowaniu jawnym.

6. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu zarządów, komisji rewizyjneji sądu organizacyjnego, władze te mają prawo uzupełnienia składów.
Władze Towarzystwa mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu bezczynności. Wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

7. Walne Zgromadzenia są władne do podejmowania uchwał; w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania - o ile nie postanowią one inaczej.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń, a uczestniczą w nich członkowie uprawnieni do uczestniczenia w zwyczajnych zgromadzeniach.

9. Do rozpatrywania spraw członków za czyny określone w § 14 powołany jest sąd organizacyjny.

10. Przed sądem organizacyjnym występuje w charakterze oskarżyciela powołany przez Zarząd Towarzystwa rzecznik, którego zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.

11. Odwołanie ukaranego do Walnego Zgromadzenia od uprawomocnionego orzeczenia sądu organizacyjnego musi być złożone w terminie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty wydania orzeczenia.

12. Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego Towarzystwa oraz Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków Towarzystwa są uchwalane na wspólnym posiedzeniu tych władz.

13. Zarząd Towarzystwa ma prawo zawiesić działalność zarządu Koła Wędkarskiego na okres do 2 lat w razie stwierdzenia jego bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami statutu albo przepisami i regulaminami wydanymi na jego podstawie.
Na okres zawieszenia Zarząd powołuje pełnomocnika.

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 19

 

1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenia dzielą się na:

a) zwyczajne;

b) nadzwyczajne.

 

§ 20

 

W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa uczestniczą:

a) z głosem decydujacym członkowie zwyczajni i honorowi,

b) z głosem doradczym członkowie wspierajacy, kandydaci na członków i zaproszeni goście.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należą:

1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad;

2) ustalenie ogólnych wytycznych działalności Towarzystwa;

3) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń gospodarczych i ekonomicznych;

5) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i Sądu Organizacyjnego;

6) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;

7) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Organizacyjnego;

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Towarzystwa;

10) nakładanie na członków Towarzystwa obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia za to ekwiwalentu pieniężnego, co może być zdecydowane większością połowy głosów uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zgromadzenia;

11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

§ 22

 

1. Zarząd Towarzystwa zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeden raz w roku (pierwsze półrocze ).

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego oraz wywieszając ogłoszenia w punktach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w akwenach administrowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie w Mrągowie.

 

§ 23

 

1. Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.


ZARZĄD

 

§ 24

 

Zarząd realizuje zadania statutowe Towarzystwa i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.

 

§ 25

 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 - 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w dniu wyborów, w przerwie, podczas której Zarząd wybiera ze swego składu Prezydium Zarządu w składzie:

- prezesa

- wiceprezesa

- sekretarza

- skarbnika

Skład wybranego Prezydium podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia.


3. Na następnym posiedzeniu Zarządu, które powinno odbyć się nie później niż 7 dni od dnia wyborów, dokonuje się podziału zadań pomiędzy pozostałych członków Zarządu.

 

§ 26

 

1. Zarząd Towarzystwa zbiera się na posiedzenie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Raz w roku w sprawach ustalenia preliminarza budżetowego oraz planu gospodarczego Towarzystwa, Zarząd odbywa posiedzenie z udziałem Prezesów Kół Wędkarskich (o ile istnieją) z głosem decydującym.

 

§ 27

 

Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju wędkarstwa i prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa, a w szczególności:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

2) rozwijanie działalności sportowej i turystycznej;

3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przedstawiania im planów i materiałów, o których mowa w § 21;

4) realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń;

5) rozpatrywanie i uchwalanie preliminarza budżetowego oraz zamierzeń gospodarczych Towarzystwa;

6) rozpatrywanie, zatwierdzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa;

7) ustalanie wysokości składki członkowskiej, opłat za wędkowanie, wpisowego i zasad podziału między Koła wędkarskie.

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości w ramach obowiązującego prawa;

9) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji Kół;

10) uchwalanie ramowych regulaminów działania Zarządów Kół;

11) nadawanie odznak Towarzystwa;

12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Towarzystwa oraz Rzecznika Zarządu;

13) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności Zarządów Kół;

14) uchylanie i zmienianie treści uchwał zarządów Kół Wędkarskich niezgodnych ze statutem albo przepisami wydanymi na jego podstawie albo przepisami prawa.

 

§ 28

 

W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezydium kieruje bieżąco całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu z tym, że uchwały podjęte przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w § 27 punkty 3 do 12 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 


KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 29

 

1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa jest statutowym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 - 5 osób. Na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może:

- być członkiem Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

- być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

- otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 03.03.2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz.306 z późn. zmian.).

3. Komisja Rewizyjna Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeby.

 

§ 30

 

I. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa zwłaszcza działalności finansowo - gospodarczej w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności;

b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądania wyjaśnień;

c) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli całokształtu działalności Towarzystwa w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 


SĄD ORGANIZACYJNY

 

§ 31

 

Sąd Organizacyjny Towarzystwa składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Sądu ze swojego grona wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§ 32

 

Sąd Organizacyjny składa sprawozdanie z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

 

§ 33

 

1. Sąd Organizacyjny rozpatruje sprawy przeciwko wszystkim członkom Towarzystwa.

2. Sąd Organizacyjny orzeka w kompletach złożonych z trzech członków, z których jeden wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Organizacyjnego, jest przewodniczącym kompletu.

3. Odwołanie od orzeczeń kompletu Sądu Organizacyjnego, działającego jako I instancja rozpatruje Sąd Organizacyjny w pełnym składzie.

 


ROZDZIAŁ V

Koła Wędkarskie Towarzystwa

 

§ 34

 

1. Koła tworzone są w Towarzystwie jako terenowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że skład osobowy Towarzystwa przekracza 100 członków i powstają na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa,

2. Koło zrzesza minimum 20 członków,

3. Teren działania Koła określa Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą,

4. Najwyższą władzą Koła jest czteroosobowy Zarząd Koła, którym kieruje Prezes Zarządu,

5. Regulamin pracy Zarządu Koła, kompetencje Koła, uprawnienia i obowiązki ustala Zarząd Towarzystwa w formie uchwały Zarządu.

6. Całokształt działalności Koła kontroluje trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Komisji Rewizyjnej ustala Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.


ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

 

§ 35

 

Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 36

 

Na fundusz Towarzystwa składają się:

a) wpisowe, składki i opłaty członkowskie,

b) dotacje, subwencje i darowizny,

c) inne dochody z działalności Towarzystwa.

 

§ 37

 

1. Gospodarka majątkiem i funduszem Towarzystwa prowadzona jest na podstawie budżetu obejmującego dochody i wydatki.

2. Rokiem budżetowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

3. Fundusze Towarzystwa przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej.

 

§ 38

 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów władz Towarzystwa, lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Towarzystwa przez członków, członków organów władz Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

 

§ 39

 

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, w tym udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy prezesa Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezesa Zarządu oraz skarbnika Towarzystwa.


ROZDZIAŁ VII  

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 

§ 40

 

 

1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków biorących udział w prawomocnych obradach, na wniosek Zarządu Towarzystwa.

2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę statutu przez co najmniej 1/3 członków Towarzystwa w terminie na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć wniosek Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

3. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

 

§ 41

 

Rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w trakcie prawomocnych obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 42

 

W razie rozwiązania się Towarzystwa jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.


Sekretarz Przewodniczący                                                                                                                         Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Bohdan Jaśkowski                                                                                                                                                             Jędrzej Chraplewski

 

Statut uchwalono na zebraniu założycielskim MTW w dniu 06.09.2001r. Zarejestrowany jest w SR w Olsztynie w dniu 11.01.2002 roku pod Nr KRS 79328.

Nowelizacji Statutu dokonano uchwałami:

- Walnego Zebrania w dniu 25.03.2006 r.

- Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 29.06.2008 r.

- Walnego Zebrania w dniu 21.03.2009 r.

- Walnego Zebrania w dniu 12.03.2011 r.

- Walnego Zebrania w dniu 11.04.2015 r.

 

Wersja do wydruku       filetype pdf 

wizytowka MTW 1