foto 2b

Regulamin

Amatorskiego Połowu Ryb

obowiązujący na wodach użytkowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie

obowiązuje od 01.01.2021 r.

 1. Wstęp
 2. Prawa wędkującecgo
 3. Obowiązki wędkującecgo
 4. Zasady wędkowania
 5. Wędka
 6. Przynęty
 7. Wędkowanie
 8. Łowienie ryb spokojnego żeru
 9. Łowienie ryb drapieżnych
 10. Łowienie spod lodu
 11. Łowienie z łodzi lub pontonu wędkarskiego
 12. Ochrona ryb
 13. Zawody i imprezy wędkarskie
 14. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących
 15. Informacje końcowe


WSTĘP

 1. Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny na terenie akwenów wodnych zarządzanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.
 2. Postanowienia tego Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących, zarówno obywateli polskich jak też cudzoziemców.


PRAWA WĘDKUJĄCEGO

 1. Amatorski połów ryb wędką w wodach będących własnością lub użytkowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską, przestrzegająca zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu zezwolenia na połów ryb.
 2. Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją zasad wędkowania zawartych w tym Regulaminie.
 3. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późniejszymi zmianami).
 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby w wieku do 14 roku życia oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 5. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.
 6. Młodzież w wieku do 16 roku życia nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
 7. Osoba niezrzeszona w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim, w wieku poniżej 14 roku życia, może wędkować zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, uprawnionej do sprawowania opieki, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie do amatorskiego połowu ryb w akwenach będących własnością lub zarządzanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.
 8. Wędkarz ma prawo udostępnić współmałżonkowi lub osobie towarzyszącej jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.


OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO

 1. Przed przystąpieniem do wędkowania, każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia zarządcy łowiska oraz czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 2. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską oraz ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku
 3. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
 4. Przy wyborze i zajmowaniu stanowiska na łowisku, pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Zasada ta nie dotyczy pomostów i stanowisk wędkarskich na jeziorze Marcinkowskim.
 5. Przy zajmowaniu stanowisk, wędkujący powinni zachować między sobą odstępy określone w dalszej części Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko.
 6. W czasie wędkowania, wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
 7. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyka z pyszczka ryby. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Nieprzestrzeganie tego wymogu skutkuje zatrzymaniem zezwolenia na połów ryb.
 9. W przypadku zauważenia w wodzie śniętych ryb, zmiany koloru wody, plam olejowych, nienaturalnego zapachu itp., wędkarz ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
 10. W przypadku złowienia ryby oznakowanej, wędkarz ma obowiązek przekazać lub przesłać do Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, w miarę możliwości zdjęcie złowionej ryby, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość, ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu. Natomiast złowioną rybę należy z należytą starannością uwolnić z haczyka i wypuścić z powrotem do łowiska.
 11. Na łowisku karpiowym, podczas połowu karpia, każdy wędkarz ma obowiązek posiadania maty karpiowej o grubości co najmniej 5 cm, worka karpiowego lub siatki karpiowej, dużego podbieraka o ramieniu kosza co najmniej 70 cm oraz środka dezynfekcyjnego do odkażania ran.


ZASADY WĘDKOWANIA

Wędkowanie w zbiornikach wodnych użytkowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie dozwolone jest z brzegu i lodu dla osób zrzeszonych w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Z łodzi lub pontonu wędkarskiego na jeziorze Głębokim i Kociołek od 01 maja do 31 grudnia, na jeziorze Średnim od 01 września do 31 grudnia.


WĘDKA

Wędkarz do połowu ryb używa wędki składającej się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

 1. Przy metodzie spławikowo – gruntowej.
  1. Jednym haczykiem z przynętą.
 2. Przy metodzie muchowej.
  1. Nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą w postaci owada, przy czym każdy haczyk nie może mieć więcej niż 2 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
 3. Przy metodzie spinningowej.
  1. Sztuczną przynętę wyposażoną maksymalnie w dwa haczyki, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.


PRZYNĘTA

Jako przynęty mogą być stosowane:                   

 1. Przynęty naturalne, zwierzęce i roślinne.
 2. Przynęty sztuczne.
 3. Naturalne przynęty zwierzęce, organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęty martwych ryb, mogą być użyte tylko wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nieznajdujące się w okresie ochronnym.
 4. Roślinne przynęty naturalne, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta, pasty itp.). Do tych przynęt umownie zalicza się sery. Zbrania się zanęcania surowymi nasionami roślin np. kukurydzy. Nasiona muszą być gotowane lub prażone.
 5. Przynęty sztuczne, wykonane z różnych materiałów naturalnych lub tworzywa sztucznego. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej z tolerancją do 2 mm. Zabrania się używania jako przynęt (zanęt) zwierząt i roślin chronionych oraz ikry rybiej.
 6. Dopuszcza się w miejscu i czasie połowu ryb na wędkę pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia jej może wynosić nie więcej niż 1 x1 m, a oczka sieci nie mniej niż 5 mm.
 7. Ryby przeznaczone na przynętę w stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub siatce nie dłużej niż 24 godz. Niewykorzystane mogą być wprowadzone do wód, z których zostały pozyskane.


WĘDKOWANIE

 1. W wodach użytkowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie można wędkować jedynie na podstawie zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połów ryb wydanego przez Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Połów ryb może odbywać się całodobowo. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych okresach i miejscach ochronnych jak tarliska, krześliska, zimowiska i mateczniki.
 2. Wędkarz ma obowiązek przestrzegania limitów dziennych połowu ryb.
 3. Wędkarzowi zabrania się :                                        
  • Przechowywania i zabierania ryb o wymiarach ochronnych.
  • Rozdawania złowionych ryb na terenie łowiska a także ich sprzedaży.
  • Łowienia ryb w odległości mniejszej niż 50 m od oznakowanych sieci lub innych rybackich narzędzi połowowych, od jazów, śluz, tam i zapór, przepławek itp. urządzeń.
  • Łowić metodą "szarpaka" (za wyjątkiem połowu ryb spod lodu za pomocą błystki podlodowej).
  • Budowania pomostów i innych stałych stanowisk wędkarskich bez zgody właściciela lub użytkownika wody.
  • Wędkować z nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie zarejestrowanego sprzętu pływającego.
  • Stosowania sztucznego światła celem lokalizowania lub wabienia ryb.
  • Obcinania głów rybom przed zakończeniem wędkowania.
 4. Ryby w stanie żywym złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach lub w worku karpiowym.
 5. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby z tym, że nie wolno przechowywać ryb żywych dłużej niż 24 godziny.
 6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
 7. Raków pręgowanych, sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czubaczek amurski i sumik karłowaty, po złowieniu nie należy wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono ani do innych wód.
 8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową lub muchową.
 9. Zezwolenie jednorazowe, uprawniające do amatorskiego połowu ryb w jeziorach użytkowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie, kupione nad wodą od osoby uprawnionej przez Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego określa uchwała. Cennik zezwoleń znajduje się na stronie internetowej Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 10. Na jeziorze Średnim wprowadza się zasadę oznaczania markerami miejsc umieszczenia zestawów karpiowych (przynęty).


ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU

 1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki metodą spławikowo - gruntową.
 2. Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
 3. Wędkarz łowiący ryby metodą spławikowo - gruntową zobowiązany jest do zachowania następujących, minimalnych odstępów od innych osób wędkujących:
  1. Łowiąc z brzegu10 m
  2. Między łodziami lub brodząc25 m
  3. Między łodzią a wędkującymi z brzegu 50 m


ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH

 1. Łowienie ryb drapieżnych na przynęty naturalne dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
 2. Łowiąc ryby metodą spinningową wolno używać jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
 3. Łowiąc ryby metodą muchową wolno używać jednej wędki uzbrojonej nie więcej niż w dwie przynęty muchowe.
 4. Łowiąc ryby drapieżne metodą spinningową lub muchową na przynęty sztuczne obowiązuje zasada zachowania następujących odległości pomiędzy wędkującymi :
  1. Łowiąc z brzegu lub brodząc 25 m
  2. Łowiąc z łodzi 35 m      


ŁOWIENIE RYB SPOD LODU

 1. Łowienie ryb spod lodu z użyciem tzw. mormyszki lub błystki podlodowej dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.
 2. Łowienie ryb spod lodu przy użyciu spławika dozwolone jest przy użyciu jednej lub dwóch wędek.                                                                
 3. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości nie krótszej niż 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą lub mormyszką.
 4. Za mormyszkę uważa się przynętę w postaci jednolitego korpusu - dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
 5. Zabrania się stosowania żywej jak i martwej ryby jako przynęty.
 6. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość minimum 1m. 
 7. Wędkujący na lodzie winni zachowywać między sobą odległość minimum 10 m.                                                
 8. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej tj. od zmroku do świtu.
 9. Ryby złowione spod lodu przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.


ŁOWIENIE Z ŁODZI LUB PONTONU WĘDKARSKIEGO

 1. Za dodatkową opłatą, którą określana uchwała Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, osoby zrzeszone w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim uprawnione są do wędkowania z łodzi lub pontonu wędkarskiego na jeziorze Głębokim, Średnim i Kociołku.
 2. Do wędkowania z łodzi lub pontonu wędkarskiego wymagane jest zezwolenie uprawniające do tego typu połowu. Informacje o opłatach i sposobie nabywania zezwoleń znajdują się na stronie internetowej Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 3. Wędkowanie z łodzi lub pontonu wędkarskiego dozwolone jest przy użyciu jednej wędki w przypadku metod spiningowej i muchowej lub przy użyciu dwóch wędek spławikowych.
 4. Dopuszcza się stosowanie martwej i żywej ryby jako przynęty.
 5. W ramach posiadanego zezwolenia i limitu połowu, z łodzi lub pontonu wędkarskiego, w obecności osoby zrzeszonej w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim, bez dodatkowych opłat mogą wędkować wyłącznie dzieci, które nie ukończyły 14 lat.
 6. Współmałżonkowie oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat muszą posiadać karty wędkarskie oraz nabyte osobne zezwolenia na połów ryb z łodzi lub pontonu wędkarskiego.
 7. Sprzęt pływający użytkowany do wędkowania na zbiornikach wodnych użytkowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie winien być zarejestrowany we właściwym Starostwie Powiatowym.
 8. Dopuszcza się korzystanie z silników elektrycznych i spalinowych do napędu środka pływającego.


OCHRONA RYB

 1. Wymiar ochronny ryb stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
 2. Gatunki ryb i raków nie ujęte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego można łowić zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 3. Niedozwolony jest połów ryb i raków o wymiarach oraz w okresach ochronnych, ustanowionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 4. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb i raków wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 5. Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych połowu ryb w użytkowanych akwenach wodnych. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
 6. Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego wprowadza dodatkowe limity na połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru ochronnego określonego w poniższej tabeli:
Wymiary ochronne dla ryb
Gatunek Wymiar ochronny (cm) Okres ochronny

Dobowy limit połowowy

(od godz. 0.00 do godz. 24.00)

Amur 70 cm   1
Karaś 25 cm    

 

Karp

 

do 35 cm i pow. 4 kg

 

1

całkowity zakaz zabierania i posiadania na  jeziorze Średnim

Karp pełnołuski Całkowity zakaz zabierania i posiadania na wszystkich łowiskach
Lin 30 cm   3
Miętus 30 cm    
Okoń 18 cm i powyżej 38 cm    
Sandacz 50 cm i powyżej 75 cm Od 1 stycznia do 30 maja 2
Sieja 35 cm   2
Sielawa 18 cm    
Sum 70 cm Od 1 stycznia do 31 maja 1
Szczupak 50 cm i powyżej 80 cm Od 1 stycznia do 30 kwietnia 1
Węgorz 60 cm Od 1 grudnia do 31 marca 2
Wzdręga 15 cm   5 kg łącznie z innymi gatunkami nie wymienionymi w tabeli
Łączna ilość złowionych i przeznaczonych do zabrania z łowiska ryb wymienionych w powyższej tabeli z limitami określonymi w kolumnie "Dobowy limit połowowy", nie może przekroczyć 2 szt. w ciągu doby.
W tabeli oprócz limitów uchwalonych przez Zarząd, wprowadzono informacje o najczęściej występujących gatunkach ryb w łowiskach zarządzanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.

 

7. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
8. Rak błotny i szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

ZAWODY I IMPREZY WĘDKARSKIE
 1. W młodzieżowych zawodach wędkarskich organizowanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie dopuszcza się udział kilkuosobowych (kilkunastoosobowych) grup dzieci i młodzieży nieposiadających zezwoleń na amatorski połów ryb oraz kart wędkarskich.
 2. Uczestnik zawodów dziecięcych i młodzieżowych ma prawo wędkowania wyłącznie na jedną wędkę.
 3. W trakcie rywalizacji sportowej, zawodnicy - dzieci i młodzież w wieku do 16 roku życia, muszą znajdować się pod opieką dorosłych opiekunów.
 4. Zawody mogą się odbywać pod nadzorem członków komitetu organizacyjnego oraz zezwolenia wydanego przez Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 5. W czasie rozgrywanych zawodów wędkarskich, zbiornik wodny wyłączony jest z uprawiania wędkarstwa dla osób niebiorących udziału w rywalizacji zawodniczej.
 6. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Regulaminie zawodów”.


KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
  1. Funkcjonariuszy Policji.
  2. Państwowej Straży Rybackiej.
  3. Państwowej Straży Łowieckiej i Straży Leśnej.
  4. Osób zrzeszonych w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim.
 2. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do wędkowania, sprzęt wędkarski, przynęty i złowione ryby.
 3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje:
  1. Zatrzymanie przez kontrolującego zezwolenia na połów ryb.
  2. Wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym.
  3. Zawieszenie w prawach członka Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego na czas od 1 miesiąca do całkowitego wykluczenia.
  4. Cofnięcie zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania i zwrotu kosztów jego nabycia.
 4. Na zatrzymanie zezwolenia wędkarzowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 5. Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego ma prawo odmówić wydania zezwolenia osobom karanym za wykroczenia przeciw Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego w uzasadnionych przypadkach może na określony okres dokonać zmian w niniejszym regulaminie zamieszczając informację o zmianach na stronie internetowej Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.
 8. Członkowie Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego w wieku poniżej 60 roku życia, zobowiązani są do uczestnictwa w kontrolach wód MTW, zezwoleń oraz ilości złowionych ryb przez wędkarzy.


INFORMACJE KOŃCOWE

Do ustaleń regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terenie RP prawa, a w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724 91 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 91 z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym( Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 985)
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) i Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1085).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348)
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. ( - późniejszymi zmianami.).
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie ().
 10. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 11. Statut Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019, na mocy Uchwały nr 10/2018 Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego z dnia 12.11.2018 r.