foto 2b

UWAGA :

Uległa zmianie lokalizacja Walnego Zebrania Członków MTW. Zebranie odbędzie się w niezmienionym terminie, czyli 23 lutego o godzinie 15:00 w nowym miejscu, a mianowicie w Mrągowskim Centrum Aktywacji Lokalnej w Mrągowie przy ul. Kopernika 2C (za salą gimnastyczną na terenie byłej jednostki wojskowej).

Zapraszamy !!!

    Wojciech Bolc

Prezes

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Porządek obrad
Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Członków Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego
w dniu 23.02.2019 r.

 

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3.   Wybór Przewodniczącego obrad.

4.   Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.   Sprawozdania:

Zarządu MTW z działalności i realizacji preliminarza budżetowego za 2018 r.,

  Komisji Rewizyjnej, 

  Sądu Organizacyjnego.

8.   Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.   Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10.   Przedstawienie projektów:

– planu zamierzeń MTW w 2019 r.,

– rocznego planu pracy i preliminarza budżetowego MTW na 2019r.

11.   Dyskusja na tematy przedstawione w pkt. 10

12.   Wybór delegatów na zjazd KFTW i zawodników na zawody wędkarskie KFTW.

13.   Wnioski i propozycje – dyskusja.

14.  Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,

– zatwierdzenia planów gospodarczych i preliminarza budżetowego Zarządu na 2018 r.,

– delegatów na Zjazd i Konferencję KFTW oraz zawodników na zawody wędkarskie KFTW,

– innych uchwał w sprawach dotyczących działalności MTW.

15.    Zakończenie obrad.

wizytowka MTW 1